top of page
Search
  • Kaisu Kanstrén

Ulkomaille mukana seuraavien puolisoiden hyvinvointi ja sen vaaliminen

(In English below)


Koska työnteon maantieteelliset rajat ovat yhä enemmän hämärtyneet ja ulottuvat nyt usein toisille mantereille, myös puolison työn ja uran takia mukana seuraavien puolisoiden kokemukset ovat alkaneet saada yhä enemmän huomiota. Puolisoilla, joita aiemmin usein kutsuttiin hieman vähättelevällä nimellä "trailing spouses", onkin nyt ymmärretty olevan olennainen rooli kumppaniensa uran tukemisessa, kun he samalla itse selviävät uuden ympäristön haasteista. Puolisoiden hyvinvoinnin tukeminen ja varmistaminen onkin ensiarvoisen tärkeää.Puolison kokemuksen ymmärtäminen


Ulkomaille muutettuaan puolisot joutuvat usein ainutlaatuiseen ja joskus joa eristäytyneeseen tilanteeseen. Muuttaminen pois tutusta ympäristöstä kumppanin uran tukemiseksi voi johtaa tunteeseen identiteetin menettämisestä, oman uran jämähtämisestä sekä yhteyden katkeamiseen entisiin tärkeisiin tukiverkostoihin. Kulttuurierot, kieleen liittyvät vaikeudet ja vieras ympäristö voivat pahentaa näitä haasteita entisestään.


Seuraavassa olen listannut sekä tutkimuksen että omien kokemusteni pohjalta havaittuja haasteita, joita puolisot kohtaavat sekä mahdollisia keinoja, joilla puolisoita voidaan tukea.


Hyvinvoinnin haasteet koostuvat monentyyppisistä tekijöistä


Oman identiteetin menetys: Useimmilla puolisoilla on ollut vakiintunut ura, sosiaaliset piirit ja rutiinit kotimaassaan. Uuteen maahan muuton myötä voivat nämä hyvinvoinnille tärkeät elementit kadota, mikä johtaa identiteetin ja omanarvontunteen menettämiseen.


Yksinäisyys ja eristäytyminen (ulkopuolisuuskokemus): Uuden sosiaalisen piirin ja tukiverkoston rakentaminen vie aikaa. Eristäytyminen ympäristöstä voi johtaa yksinäisyyden ja masennuksen tunteisiin.


Oman uran häiriintyminen: Monet ulkomailla asuvat puolisot kohtaavat esteitä oman uransa jatkamisessa viisumirajoitusten, ammattipätevyyden yhteensopimattomuuden, kielimuurien tai paikallisten työmarkkinoiden vierauden vuoksi.


Kulttuurinen sopeutuminen: Sopeutuminen uuteen kulttuuriin voi olla jännittävää mutta myös ylivoimaisen haastavaa. Paikallisten toimintatapojen, normien ja elämäntavan ymmärtäminen saattaakin vaatiia paljon vaivaa ja ’kamppailua’.


Keinoja puolisoiden tukemiseksi


Lähtöä edeltävä valmistautuminen: Lähdettäessä ulkomaille työnantajien tulisi tarjota lähtöä edeltävää koulutusta ja perehdyttämistä sekä työntekijälle että hänen puolisolleen. Sama koskee myös vastaanottavaa työnantajaa. Tämä voi antaa tarvittavaa informaatiota kohdemaasta ja auttaa asettamaan realistisia odotuksia sen suhteen.


Verkostoitumismahdollisuudet: Alustan luominen puolisojen yhteydenpitoa varten voi edistää yhteisöllisyyden tunnetta ja luo paikan yhteisien kokemuksien jakamiselle. Monipuoliset yritysten ja organisaatioiden tarjoamat puoliso-ohjelmat, verkossa toimivat erilaiset foorumit ja kanavat, sosiaaliset ryhmät ja yhteisölliset tapahtumat voivat auttaa torjumaan eristyneisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita.


Osaamisen kehittäminen: Puolisoiden rohkaiseminen hakemaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, kuten verkkokursseja, vapaaehtoistyötä tai etätyötä, voi auttaa heitä säilyttämään merkityksellisyyden tunteen ja pitämään taitonsa ja osaamisensa relevanttina.


Kulttuurinen sopeutuminen: Uuteen kulttuuriin sopeutumiseen ja integroitumiseen tähtäävien ohjelmien tarjoaminen voi helpottaa sopeutumisprosessia auttamalla puolisoita ymmärtämään paikallisia tapoja, perinteitä ja elämäntapoja.


Psyykkisen hyvinvoinnin tuki: Työnantajat voivat tarjota palveluita ja resursseja vastatakseen niin emotionaalisiin haasteisiin, joita ulkomailla asuvat puolisot saattavat kohdata.


Kahden uran perheiden tuki: Työnantajat voivat tukea sekä työntekijän että heidän puolisonsa urasuunnitelmia ja -kehitystä tarjoamalla muun muassa erilaisia etätyövaihtoehtoja, uraohjausta, apua työnhakuun tai tukea yrittäjyyteen.


Kaiken kaikkiaan mukana seuraavien puolisoiden hyvinvointi on elintärkeä näkökohta jatkuvasti kasvavassa kansainvälisesti mobiilissa työvoimassa. Työnantajien, alueellisten toimijoiden ja yhteisöjen sekä puolisoiden on toimittava yhteistyössä, jotta luodaan ympäristö, joka edesauttaa puolisoiden henkilökohtaista kasvua, osallisuuden tunnetta ja yleistä hyvinvointia. Tunnistamalla ja huomioimalla heidän kohtaamansa ainutlaatuiset haasteet voidaan varmistaa, että ulkomailla asumisesta tulee vaikeuksien kokemuksen sijaan onnistumisen kokemus.


Nurturing the Well-being of Accompanying Expatriate Spouses

In an era of globalization, where borders blur and opportunities span across continents, the experience of being an expatriate spouse has gained increasing attention. Often (before) referred to as the "trailing spouse," these individuals play an essential role in supporting their partners' careers while navigating the challenges of a new environment. Ensuring and supporting their well-being during this journey is of paramount importance.

Understanding the Expatriate Spouse Experience

Accompanying expatriate spouses often find themselves in a unique and sometimes isolating situation. Uprooting their lives to follow their partner's career can lead to feelings of identity loss, professional stagnation, and a sense of disconnection from their former support networks. Cultural differences, language barriers, and unfamiliar surroundings can further compound these challenges.


In the following, I have listed, based on both research and my own experiences, the challenges that spouses face, as well as possible ways to support spouses.

Challenges to Well-being

Loss of Identity: Many expatriate spouses had established careers, social circles, and routines in their home countries. The shift to a new place can strip away these elements, leading to a loss of identity and self-worth.

Loneliness and isolation: Building a new social circle and support network takes time. The initial isolation can lead to feelings of loneliness and depression.

Career Disruption: Many expatriate spouses face barriers to pursuing their own careers abroad due to visa restrictions, language barriers, mismatch between professional qualifications, or unfamiliarity with local job markets.

Cultural Adjustment: Adapting to a new culture can be both exciting and overwhelming. Expatriate spouses may find themselves struggling to understand local customs, norms, and ways of life.

Strategies for Supporting Expatriate Spouses

Pre-departure Preparation: Employers can offer pre-departure training and orientation for both the employee and their spouse. The same also applies to the receiving employers. This can help set realistic expectations and provide information about the new destination country.

Networking Opportunities: Creating platforms for expatriate spouses to connect with each other can foster a sense of community and shared experiences. Different spouse programs provided by companies and organizations, online forums, social groups, and community events can help combat feelings of isolation.

Skill Enhancement: Encouraging expatriate spouses to pursue personal development opportunities like online courses, volunteering, or remote work can help them maintain a sense of purpose and keep their skills relevant.

Cultural Immersion: Offering cultural integration programs can ease the transition by helping spouses understand local customs, traditions, and ways of life.

Mental Health Support: Employers can provide access to mental health services and resources to address the emotional challenges that expatriate spouses may face.

Dual-Career Support: Companies can explore ways to support the career aspirations of both the expatriate employee and their spouse, such as offering remote work options, career coaching, job search assistance, or entrepreneurial support.


All in all, the well-being of accompanying expatriate spouses is a vital consideration in the ever-expanding internationally mobile workforce. Employers, local communities, and partners alike must collaborate to create an environment that nurtures their personal growth, sense of belonging, and overall happiness. By recognizing and addressing the unique challenges they face, we can ensure that the journey of the expatriate spouse is one of enrichment rather than hardship.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page